, Förvaltning - Safe Return Asset Management Nordic

Förvaltning (Edit)

Ett aktiemäkleri som erbjuder aktieintresserade:

– Utförande av stora eller mindre order i olika finansiella instrument.

– En bred omvärldsbevakning, rörande enskilda börsbolag, sektorer och länder, personligt kommunicerad.

– En referenspunkt, om ett börsbolag är billigt eller dyrt, när något händer, något som vid tillfällen utmynnar i ett råd att köpa, behålla, sälja eller undvika en aktie, sektor eller marknad.

– En förståelse för portföljsammansättning, något som tillsammans med bra aktieval över tid utfaller i en bra riskjusterad avkastning.

Safe Return erbjuder diskretionär förmögenhetsförvaltning av hög kvalitet och rådgivande förvaltning med personlig service till noga utvalda kundsegment. I rådgivande förvaltning får kunden löpande investeringsrådgivning och möjlighet till konsultation av en kunnig och erfaren förvaltare innan varje transaktion genomförs. Kunden har alltid bestämmanderätt rörande omplaceringar i portföljen. Rådgivande förvaltning vänder sig mot dem som önskar vara mer involverade i beslutfattandet än vad som är möjligt inom ramen för diskretionär förvaltning.

Den rådgivande förvaltning som Safe Return bedriver görs utifrån olika investeringsstrategier och med stöd av bolagets analys. Inriktningen på den rådgivande förvaltningen är att avkastningen ska vara stabil över ett år. Kunderna erbjuds vara med när aktiemarknaden är på väg både uppåt och nedåt. För att uppnå investeringsrådgivningens mål kombineras olika absolutavkastande strategier.

Rådgivande förvaltning – aktier – är en (1) investeringsstrategi för att generera investerings- och finansrekommendationer med namnet Analys & affärsförslag. Rekommenderad tidshorisont är över ett (1) år.

Courtage: 0,50% och minst 200 kr i courtage
Mål avkastning: +20% på rullande 12 månader.
Mål risk: Mindre än 10% aktiv risk (standardavvikelse på månatliga avkastningar)

I rådgivningen genomförs lämplighetsbedömningar, som syftar till att bland annat utvärdera en kunds förutsättningar och lämplighet rörande en investeringsidé eller investeringsstrategis utifrån en fastställd risk- och avkastningsprofil. Andra syften med rådgivningen är att löpande stämma av om kundernas förväntningar möts av bolagets verksamhet. Nöjda kunder får vi om företagets kunder uppfattar att våra löften uppfylls.

I det dagliga arbetet samarbetar vi med ett antal av Sveriges ledande fondkommissionärer och banker vad gäller analystjänster, affärsavslut och depåtjänster. Safe Returns kunder har en depå hos ett depåinstitut för förvaring av de finansiella instrument och medel som omfattas av rådgivningen.

Bli kontaktad av oss

KONTAKTA