Safe Return Asset Management | Kapital
BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING, ORGANISATION OCH KONTROLLSTRUKTUR

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och VD.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Safe Returns styrelse består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets VD sköter den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge VD särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. VD är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. Safe Returns riskhantering bygger på de tre försvarslinjerna samt en väl utvecklad riskprocess. Styrelsens olika riskpolicys beskriver riskramverket samt roller och ansvar inom riskhanteringen. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen riskfunktion, funktion för regelefterlevnad samt intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

Styrelsen ska se till att bolagens hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt ett flertal policys kring riskhanteringen.

Bolagens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten samt att för dessa bestämma lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns effektiva interna kontrollsystem.

Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar bolaget förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sin uppgift.

Styrelsen i Safe Return gör bedömningen att Safe Returns arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Oberoende kontrollfunktioner
Riskkontroll, Compliance och Internrevision är funktioner oberoende från den operativa verksamheten.

Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionen (Riskansvarig) bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Kontrollfunktionens arbete utgår ifrån de så kallade Pelare 1, 2 och 3-delarna.

Pelare 1 innefattar kredit-, marknads- och avvecklingsrisker samt operativa risker.

Pelare 2 innefattar alla övriga risker bland annat likviditets-, ryktes-, koncentrations- och intjäningsrisker samt strategiska risker.

Pelare 3 innefattar offentliggörandet av kapitaltäckning och riskhantering.

Riskansvarig sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets samtliga risker samt rapporterar direkt till styrelsen samt VD. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten.

Sammanställning av bolagets risker och kvantifiering av dessa, redovisas i Safe Returns Interna Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU). Bolagets IKLU uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKLU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

Riskansvarig är Anders Bager.

Regelefterlevnadsfunktionen (compliancefunktionen)
Regelefterlevnadsfunktionen (Regelansvarig) har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen och VD givna interna regler.

Centrala regelområden är regler för värdepappersmarknaden, regler rörande penningtvätt, regler rörande kommission, regler rörande marknadsföring samt god värdepappersmarknadssed.

Regelansvarig rapporterar direkt till styrelse och VD.

Regelansvarig är Anders Bager.

Funktionen för internrevision
Funktionen för internrevision ska bl a granska och utvärdera Safe Returns organisation och rutiner med avseende på den interna kontrollen (som även innefattar funktionerna för Compliance och Riskkontroll) samt utveckling, drift och förvaltning av IT-system och kommunikation. Processen för IKLU:n är också föremål för internrevisionens granskning.

Det yttersta ansvaret för styrning, intern information och intern kontroll åvilar alltid styrelsen. Den granskning och bedömning som utförs av internrevisionen avlastar inte någon funktion i Safe Return i det ansvar för intern kontroll som tilldelats den.

Funktionen för internrevision rapporterar direkt till styrelse och VD.

Funktionen för internrevision är utlagd på Per Grönwall.

B

Bli kontaktad av oss

Var finns vi