STYRELSE & LEDNING
Anders Haglund | Safe Return Asset Management
Anders Haglund Styrelseordförande
Andreas von Liehtenstein| Safe Return Asset Management
Andreas von Liechtenstein Styrelseledamot
jan Månkell | Safe Return Asset Management
Jan Månkell Styrelseledamot
Safe Return Asset Management
Max von Liechtenstein VD

 

Safe Return har genom sin verksamhet ett stort ansvar gentemot sina kunder och allmänheten att driva verksamheten ansvarsfullt. För att säkra kunders och allmänhetens förtroende är det av stor vikt att de som leder företaget har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna utföra uppdraget och att vid var tid följa tillämpliga interna och externa regler som ställs på verksamheten.

 

För att säkerställa att styrelseledamöter och VD i Safe Return har tillräcklig insikt och erfarenhet att leda bolaget har styrelsen fastställt riktlinjer för styrelsens kompetens, mångfald och sammansättning. I nämnda riktlinjer framgår att Safe Return ska beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper när befintliga styrelseledamöterna ska utvärderas och/eller nya styrelseledamöter ska väljas. Vidare ska styrelsen årligen upprätta en årlig utbildningsplan samt dokumentera genomförda utbildningar.

 

Mångfald i Safe Returns styrelse

Safe Returns mål är att ha en mångfald avseende kompetens och erfarenhet så att styrelseledamöterna därigenom bidrar till att ha olika infallsvinklar på de frågor styrelsen behandlar. Safe Return ska sträva efter mångfald i styrelsen. Det innebär att styrelsen så långt som det är möjligt och utan att kompetens eller annat blir lidande ska sträva efter att ha en balans i fråga om ålder och bakgrund såväl som vad gäller ledamöter som arbetar i bolaget och utomstående ledamöter som kan bidra med ny kompetens och erfarenhet.

 

Styrelsen har i nuläget en ändamålsenlig och lämplig sammansättning med hänsyn tagen till arten, omfattningen och komplexiteten hos Safe Returns verksamhet samt utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

 

Styrelsens kompetens och engagemang

Styrelseledamöterna och VD har tillräcklig kompetens både som enskilda individer och tillsammans, för att kunna utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Samtliga ledamöter är välinsatta och förstår hur Safe Returns verksamhet är uppbyggd för att bland annat styra, kontrollera, förstå, granska och utvärdera Safe Returns verksamhet, risker och organisationsstruktur. Vidare har Styrelseledamöterna och VD god kunskap om de olika faktorer som kan påverka hur verksamheten fungerar.

 

Safe Return avsätter de resurser som krävs för att introducera nya styrelseledamöter och för att vid behov utbilda ledamöterna och VD. Ledamöterna och VD har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget. Under övriga uppdrag anges ordinarie styrelseuppdrag. I de fall ett styrelseuppdrag avser ringa omfattning har uppdraget ej noterats specifikt.

 

Anders Haglund: Styrelsens ordförande.
Född:
1961.
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: TradeNode AB, Älvsjö. Affärsutveckling, finansieringfrågor och nya affärsområden (2008-2011), Trader Fondkommission AB i Stockholm. VD (2001-2008). Aragon Fondkommission, Stockholm. Kapitalförvaltare och analytiker (1997-2001). BörsInsikt Broker AB, Stockholm. Grundare och VD (1991-1997). Öhman Fondkommission AB Optionsmäklare (1987-1989).
Övrigt: Anställd i Safe Return och styrelseordförande sedan 2012. SwedSec-licensierad
Värdepappersspecifik erfarenhet: Verksam i värdepappersmarknaden sedan 1987.

 

Jan Månkell: Grundare och styrelseledamot.
Född:
1956.
Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet.
Erfarenhet: Michael Östlund & Co, Stockholm. Institutionell aktiemäklare (2005-2006). Öhman Fondkommission, Stockholm. Aktiemäklare och Partner, svenska och utländska institutioner. Ansvarig för salestrading mot utländska kunder (1985-1999). SE-Banken och Enskilda Securities, Stockholm. Aktiemäklare mot utländska institutioner (1980-1985).
Övrigt: Anställd i Safe Return och medlem i ledningen sedan 2008. SwedSec-licensierad
Värdepappersspecifik erfarenhet: Verksam i värdepappersmarknaden sedan 1980.

 

Max von Liechtenstein: Grundare och Verkställande Direktör.
Född:
1972.
Utbildning: Magister nationalekonomi vid Uppsala universitet.
Erfarenhet: Michael Östlund & Co, Stockholm. Analysansvarig (2002-2007).
Övrigt: Anställd i Safe Return och medlem i ledningen sedan 2008. SwedSec-licensierad.
Värdepappersspecifik erfarenhet: Verksam i värdepappersmarknaden sedan 2002.

 

Andreas von Liechtenstein: Extern styrelseledamot.
Född: 1968.
Utbildning: Schiller International University, London, England, MBA w. Honours.
Övriga uppdrag: Styrelsemedlem HFC Advisory, ett nätverks- och koordinatorföretag i Tokyo sedan 2015.
Erfarenhet: FactSet Research, Paris. Lead QA Analyst (2003-2015). Citigate Financial Intelligence, London. Associate Director Data/Product Development (2002-2003). Carson Europe, London, Avdelningschef Substantial Shareholder Research (1998-2000).
Övrigt: Styrelseledamot i Safe Return sedan 2015.
Värdepappersspecifik erfarenhet: Operativt sedan 1998, Styrelsearbete sedan 2015.

Bli kontaktad av oss

Var finns vi